TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ BÁCH KHOA TUYỂN 1 PHÓ PHÒNG TRUYỂN THÔNG